Bản update sắp tới BQT sẽ giảm lượng kundun ở sự kiện devil
Anh e vui lòng cho ý kiến nhé, lượng kundun quá nhiều gây mất giá trị đồ thần và làm cho sự kiện skye evnet vô tình thành sự kiện chết
Đồng thời BQT cũng sẽ nâng cấp sự kiện sky event để fix sự cố hay dis về lang

View more latest threads same category: