- New item đồ thần mới đi theo bộ đồ, gỡ bỏ hoàn toàn ring pen vũ khí khỏi đồ thần (
Ví dụ bộ anibus thì 5 món đồ Pháp thuật
- Sự kiện Blood caster + Devil x5 lần ngọc
- Sự kiện chaos caster x5 lần ngọc
- Anh em train số lần reset thực hiện từ 150 lần là được 1 bộ đồ ngọn ở sự kiện Event -> Thăng cấp nhận thưởng

View more latest threads same category: