Lưu ý:
- Sự kiện ké o dài trong 7 ngày
- Vui lòng sử dụng Reset over vip để đủ số lần thực hiện reset
- Giải không có giá trị quy đổi
- Sử dụng nhân vật chính để nhận giải. Nhận nhầm chủng tộc sẽ không được đổi giải

Reset thực hiện Phần Thưởng Nhận thưởng
1 / 10 Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Quái Điểu
1 / 20 Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Ring + 10% Phòng Thủ + 16 op
1 / 30 Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Ring + 10% Phòng Thủ + 16 op
1 / 40 Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Pen + 10% Exl Dame Rate + 16 op
1 / 50
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Ma Thuật + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Da + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Kim Ngân + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Thiết Ma + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Hỏa Thiên + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Địa Long + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen
1 / 60
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Ma Thuật + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Da + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Kim Ngân + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Phong Vũ + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Thiết Ma + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Hỏa Thiên + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Áo Địa Long + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen
1 / 70
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Ma Thuật + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Da + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Kim Ngân + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Phong Vũ + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Thiết Ma + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Hỏa Thiên + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Quần Địa Long + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen
1 / 80
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Găng Ma Thuật + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Găng Da + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Găng Kim Ngân + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Găng Phong Vũ + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Găng Thiết Ma + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Găng Hỏa Thiên + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen
1 / 90
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Giầy Ma Thuật + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Giầy Da + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Giầy Kim Ngân + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Giầy Phong Vũ + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Giầy Thiết Ma + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Giầy Hỏa Thiên + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Mũ Giầy Long + 10% defense + 4% Reduce Dame + 4% Reflect dame + 30% Zen
1 / 100
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Băng + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Băng + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Băng + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op
1 / 110
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Ring Lửa + 10% Phòng Thủ + 16 Op
1 / 120
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Sét + 10% Exl Dame Rate + 16 op

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Gió + 10% Exl Dame Rate + 16 op

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Gió + 10% Exl Dame Rate + 16 op

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Kỹ Năng + 10% Exl Dame Rate + 16 op

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Lửa + 10% Exl Dame Rate + 16 op

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Kỹ Năng + 10% Exl Dame Rate + 16 op

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Pen Lửa + 10% Exl Dame Rate + 16 op
1 / 130
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Gậy Kundun + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Gậy Kiếm Điện + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Nỏ Thánh + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Đao Sinh Mệnh + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Trượng Thép + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Gậy Triệu Hồi + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Nắm Đấm Địa Long + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7
1 / 140
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Khiên Sắt + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Ze

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Gậy Kiếm Điện + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Khiên Sắt + 10% Phòng Thủ + 4% GST + 5% Phản Dame + 30% Zen

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Chủy Thủ + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : Nắm Đấm Địa Long + 10% Dame Exl + Level/20 + 2% + Speed 7
1 / 150
Phù Thủy
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Lông vũ

Chiến Binh
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Lông vũ

Tiên Nữ
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Lông vũ

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Lông vũ

Chúa Tể
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Huy hiệu hoàng tộc

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Lông vũ

Thiết Binh
Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : Huy hiệu hoàng tộc
1 / 160 Phần thưởng Item sử dụng trong 2 ngày : [Bless + Soul] x 2
1 / 170 Phần thưởng Item sử dụng trong 3 ngày : [Bless + Soul] x 3
1 / 180 Phần thưởng Item sử dụng trong 4 ngày : [Bless + Soul] x 4
1 / 190 Phần thưởng Item sử dụng trong 5 ngày : [Bless + Soul] x 5
1 / 200 Phần thưởng Item vĩnh viễn : [Box Kundun 5] x 5
1 / 250 Phần thưởng Item vĩnh viễn : [Box Kundun 5] x 10
1 / 300
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc
1 / 350 Phần thưởng Item vĩnh viễn : [Bless + Soul + Life ] x 10
1 / 400 Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Linh hồn Condor
1 / 450
Phù Thủy
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Chiến Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Tiên Nữ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Đấu Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Chúa Tể
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc

Thuật Sĩ
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Lông Vũ

Thiết Binh
Phần thưởng Item vĩnh viễn : 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc
1 / 500 Phần thưởng Item vĩnh viễn : Sói Đỏ + skill (Đập Bless để Hồi máu, Không đeo sói khi ủy thác, Chết là mất)

View more latest threads same category: