DraGon : khóa vĩnh viễn tài khoản nạp thẻ đã sử dụng vào game
Khóa toàn bộ các tài khoản liên quan
Vui lòng coi đây là quyết định cuối. Mọi kháng cáo vô giá trị

View more latest threads same category: