- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
2 Korea 254.125 (4) 1.785.000 (1) 5
1 LongNu 331.584 (1) 400.000 (4) 5
3 GoKu 230.000 (5) 462.500 (3) 8
4 SirAlex 331.045 (2) 170.000 (10) 12
5 FCchembao 219.867 (6) 200.000 (9) 15
6 SMLin 151.525 (12) 300.000 (6) 18
7 ChjmLeLe 137.472 (13) 396.000 (5) 18
2
JupiterVI 800.000

View more latest threads same category: