Báo cáo Admin nhân vật DEPTRAIVL hack dame, đứng trong thành mà vẫn đánh được người khác khi có sự kiện Summer