AD Cho hoi Sao Even Săn KunDun ở Lorencia Toàn Ra Đồ Cùi không Vậy. mà chỉ rơi một món đồ
ở những game khác khi Ăn đuọc Kundun toàn rơi đồ 380 và đồ thần.
Mong AD khắc phục lại