ad ơi sát nhập sv để sv cũ băm chết sv mới à chơi thế thì còn gọi gì là công bằng nữa