admin fix lại tỉ lệ ghép trong game. diễn đàn ghi 60%, thực tế trong game có 40% thôi