- Tên nv chính đoạt giải:korea
- Tên nv phụ sẽ nhận giải:start4
- Chủng tộc muốn nhận:set quyen nang DK

-